Kontakt
8 marca 2023

Znamy projekt ustawy o KSeF po konsultacjach publicznych!

W środę, 15 marca został opublikowany długo oczekiwany zaktualizowany projekt ustawy o obligatoryjnym KSeF. Ministerstwo Finansów pracowało nad tym aktem prawnym od kilku miesięcy, a w międzyczasie pojawiały się zapowiedzi zmian, o których pisaliśmy tutaj: LINK. Dzisiaj już wiemy, które z nich znalazły się w najnowszej wersji projektu.

W najnowszym projekcie przepisów o KSeF zostały uwzględnione następujące zmiany względem pierwotnej wersji:

 • przesunięcie lub przyspieszenie istotnych terminów:
 • podstawowego terminu wejścia w życie przepisów – na 1 lipca 2024 r.;
 • terminu wdrożenia KSeF przez podmioty zwolnione podmiotowo lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z VAT – na 1 stycznia 2025 r.
 • terminu wprowadzenia sankcji wynikających z projektu ustawy – na 1 stycznia 2025 r.;
 • likwidacji wystawiania faktur z kas rejestrujących i paragonów uznanych za faktury – na 1 stycznia 2025 r.;
 • terminu na wprowadzenie rezygnacji z wystawiania faktur zaliczkowych w przypadku, gdy obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki i dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym – na 1 września 2023 r.;
 • terminu wejścia w życie przepisów umożliwiających Szefowi KAS udostępnianie danych pochodzących z KSeF – na dzień następujący po dniu ogłoszenia nowej ustawy;
 • wyłączenie KSeF w relacjach B2C;
 • obok trybu awaryjnego KSeF został przewidziany dodatkowo tryb niedostępności KSeF oraz przypadek braku możliwości wystawienia przez podatnika wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż awaria KSeF. W zakresie wszystkich trzech trybów „offline” obowiązuje wystawianie faktur elektroniczne zgodne ze wzorem schemy. W pierwszym przypadku został utrzymany obowiązek przesłania faktur do KSeF w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia awarii. Dodane nowe tryby wymagają przesłania faktur do KSeF w pierwszym dniu roboczym po dniu wystawienia w trybie offline;
 • całkowite wyeliminowanie instytucji uzgodnienia w zakresie faktur korygujących – w zakresie faktur ustrukturyzowanych korygujących decydującym będzie moment wystawienia takiej korekty, natomiast w zakresie pozostałych faktur korygujących następuje niejako powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2021 r. (przed wejściem w życie Slim VAT 1);
 • pewne złagodzenie kar finansowych – w tym głównie poprzez likwidację limitów minimalnych kar oraz rozszerzenie pierwotnie przewidzianej odpowiedzialności karno-skarbowej;
 • umożliwienie korzystania z kursu walutowego ogłoszonego przez NBP na przeddzień (roboczy) dnia wystawienia widniejącego na fakturze ustrukturyzowanej, pod warunkiem jej faktycznego wystawienia w KSeF najpóźniej dnia następnego po ww. dniu uwidocznionym na fakturze;
 • odejście od proponowanego pierwotnie rozwiązania dotyczącego propozycji faktur korygujących oraz likwidacja not korygujących wystawianych zarówno w KSeF, jak i poza KSeF.

Projekt uwzględnia również rozwiązania w zakresie elektronizacji wiążących informacji (WIT, WIP, WIA, WIS) nieprzewidziane w pierwotnym projekcie. Chodzi o rozbudowę i dostosowanie systemu e-Urząd Skarbowy i PUESC poprzez umożliwienie obsługi wszystkich wiążących informacji wyłącznie w postaci elektronicznej. Zmiany w zakresie wiążących informacji mają wejść w życie nieco wcześniej, bo od 1 stycznia 2024 r.

Projekty aktów wykonawczych do ustawy o KSeF

Równolegle do nowego projektu ustawy zostały również opublikowane dwa projekty rozporządzeń wykonawczych dotyczących sposobu korzystania z KSeF oraz transakcji wyłączonych z KSeF. Pierwotnie drugie z wymienionych rozporządzeń miało obejmować wyłącznie usługi kontroli i nadzoru ruchu lotniczego. W aktualnej wersji uwzględniono również przejazdy płatną autostradą i przewóz osób (pod pewnymi dodatkowymi warunkami).

Wiele pozytywnych zmian, ale część wątpliwości pozostało…

Cześć zmian względem pierwotnego projektu stanowi wyjście naprzeciw podatnikom w wyniku zgłoszonych uwag w konsultacjach społecznych i należy je ocenić pozytywnie. Wiele z nich jednak może nadal budzić wątpliwości, np. brak szczegółowych kryteriów branych pod uwagę przy wymierzaniu kar finansowych czy sposób oceny braku możliwości wystawienia przez podatnika faktur w KSeF (czy wyłącznie ograniczenia technologiczne będą brane pod uwagę?). Mamy nadzieję, że kwestie te zostaną doprecyzowane na kolejnych etapach procesu legislacyjnego.


Małgorzata Łodzińska-Tchórznicka, Associate w ENODO

Sprawdź, jak możemy pomóc

Przejdź do kontaktu