Kontakt
17 października 2023

Transakcje i dokumenty: które obowiązkowo w KSeF?

Jednym z powtarzających się pytań dotyczących wdrożenia KSeF odnosi się do transakcji, które podlegają obowiązkowi e-fakturowania. Odpowiadając wyjaśnimy też, jakich dokumentów nie wystawimy w KSeF.

Transakcje podlegające KSeF

Transakcje te można podzielić na dwie grupy:

1. Transakcje, które obejmie obowiązkowy KSeF. Należą do nich:

  • transakcje pomiędzy podatnikami (faktury B2B), które są wystawiane przez polskich podatników dla kontrahentów krajowych, jak i zagranicznych. Tym samym e-fakturowaniu podlegać będzie zarówno sprzedaż krajowa na zasadach B2B (dostawa towarów/świadczenie usług), jak i transakcje międzynarodowe, do których dokumentowania zobligowany jest sprzedawca (WDT, eksport towarów, eksport usług).
  • zagraniczni podatnicy posiadający w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem ich sprzedaż dokonana na zasadach B2B również będzie ujmowana w KSeF.

Co to oznacza w praktyce? KSeF obejmie wszelkie transakcje krajowe oraz międzynarodowe, w tym również te, dla których miejsce opodatkowania da się określić poza krajem, a więc wystawiane na zasadzie odwrotnego obciążenia, które realizowane są pomiędzy podatnikami VAT.

2. Transakcje objęte fakultatywnym KSeF, czyli:

  • faktury RR, czy też
  • faktury wystawiane przez podmioty zagraniczne zarejestrowane w PL na potrzeby VAT, ale nieposiadające FE, albo takie, które to FE posiadają, ale nie bierze ono udziału w transakcji.

Które dokumenty poza KSeF?

Poza możliwością objęcia KSeF (także fakultatywnym) będą natomiast znajdowały się:

  • faktury B2C (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych) – w praktyce może to powodować istotne problemy w przypadku, gdy nabywcą będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W tym celu sugerujemy wdrożenie odpowiednich procedur wewnętrznych lub zapisów regulaminowych, aby nałożyć na kontrahenta obowiązek podawania numeru NIP, w sytuacji gdy działa jako podatnik,
  • faktury w procedurach szczególnych: OSS, IOSS,
  • noty korygujące – wszelkie korekty, nawet nieistotnych błędów, powinny być korygowane przez wystawcę e-faktury w ramach e-faktury korygującej (jednocześnie przypominamy, że tych omyłek KSeF nie „wyłapuje” – takie funkcjonalności należy rozpatrzyć z dostawcą oprogramowania),
  • bilety, które spełniają funkcję faktury – chodzi m.in. o bilety za przejazd po płatnych autostradach, a także bilety kolejowe, na samolot i statek,
  • faktury wewnętrzne (np. z tytułu WNT, importu towarów),
  • faktury pro-forma.

Dokumenty, których KSeF nie przewiduje, będą funkcjonowały w obiegu na dotychczasowych zasadach.

Sprawdź, jak możemy pomóc

Przejdź do kontaktu