Kontakt
14 listopada 2023

Nowa schema FA(2) – różnice w porównaniu do FA(1)

W poprzednim artykule pisaliśmy o  zmianach związanych z KSeF, które weszły w życie z początkiem września tego roku. Jedną z nich jest zastąpienie struktury logicznej FA(1) nową – FA(2). Dzisiaj przyjrzymy się tej zmianie bliżej.

Mając na uwadze liczne prace przygotowawcze związane z wdrożeniem KSeF w Państwa przedsiębiorstwach, nie sposób nie odnotować wprowadzenia przez Ministerstwo Finansów nowej struktury logicznej faktury elektronicznej FA(2), która obowiązuje od 1 września 2023 r. Zastąpiła ona dotychczasową strukturę logiczną FA(1). W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze, z perspektywy podatnika, zmiany, które zawiera nowa struktura faktury elektronicznej FA(2) w stosunku do FA(1).

Już od 1 lipca 2024 r. obowiązkowe dokumentowanie faktur w KseF stanie się faktem dla czynnych podatników VAT, zaś od 1 stycznia 2025 r. również dla podatników zwolnionych z VAT. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów struktura faktury elektronicznej FA(2), która obowiązuje od 1 września 2023 r., będzie działać do momentu wdrożenia obowiązkowego wystawiania faktur w KSeF, tj. do dnia 1 lipca 2024 roku.

Co się zmieniło?

Zmiany w prowadzone w strukturze logicznej FA(2), były wynikiem opinii przesłanych podczas konsultacji podatkowych oraz postulatów zgłoszonych w trakcie spotkań z organizacjami przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów oraz przez sektor IT.

Po analizie nowej struktury logicznej FA(2) należy stwierdzić, że wprowadzone zmiany niwelują niedoskonałości, które występowały w strukturze logicznej FA(1), m.in. usunięto odwołania do procedury odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT. Ponadto, nowa struktura logiczna FA(2) wprowadza zarówno liczne zmiany do opisu poszczególnych pól zawartych w uprzedniej FA(1), jak i nowe pola, co w ocenie Ministerstwa Finansów ma służyć uproszczeniu korzystania z KSeF.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze, w naszej ocenie zmiany, zawarte w nowej strukturze logicznej FA(2):

 • zmiana pól TAdres, AdresKoresp, wprowadzająca nowy sposób prezentacji informacji dotyczącej adresów podmiotów wymienionych w fakturze. Poszczególne pola, takie jak KodPocztowy, Miejscowość, Ulica – zastąpiono przez pole obligatoryjne AdresL1 oraz pole opcjonalne AdresL2;

 • wprowadzenie nowego, odrębnego dla kontrahentów unijnych, rodzaju numeru identyfikacyjnego tj. TNrVatUE.

 • wprowadzenie pola TNIPIdWew, tj. identyfikatora dla jednostek wewnętrznych podatnika. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów do zmian zawartych w nowej strukturze logicznej FA(2), stosowanie powyższego identyfikatora przez wystawcę faktury w danych dot. Podmiot 2 (nabywcy) będzie umożliwiało nabywcy ograniczenie dostępu do otrzymywanych faktur wyłącznie dla deklarowanej przez nabywcę, określonej przez niego jednostki wewnętrznej;

 • zmiana prezentacji danych identyfikacyjnych podmiotów występujących na fakturze, w polu TPodmiot. FA(2) wprowadza nowy odrębny dla kontrahentów unijnych rodzaj numeru identyfikacyjnego składającego się z odrębnych pól –  dwuliterowy kod kraju i alfanumeryczną część numeru;

 • dodanie w polu TRolaPodmiotu3 kolejnych ról do słownika struktury logicznej FA(2) w związku z przystosowaniem KSeF do wystawiania faktur w ramach jednostek samorządu terytorialnego i grup VAT;

 • doprecyzowanie pojęć w opisie pól ROZ i KOR_ROZ, w celu dostosowania opisu do nowego typu faktury rozliczeniowej wprowadzanej przez Slim VAT3;

 • wprowadzenie pola IDNabywcy, w celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji korygowanych danych nabywców w przypadku wielu nabywców na fakturze korygującej;

 • w polu DaneIdentyfikacyjne zmieniono prezentacje danych identyfikacyjnych podmiotów występujących w fakturze;

 • zmiana opisu pól P _13_4, P_14_4 i P_14_4W, dotyczących kwot podatku VAT, polegająca na usunięciu odwołań do procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, które to przepisy zostały uchylone i zastąpione przez regulację wprowadzającą mechanizm podzielonej płatności;

 • zmiana pola P_19  poprzez modyfikację konstrukcji elementu dotyczącego dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych, polegająca na wskazaniu podstawy prawnej zwolnienia. Powyższa poprawka wprowadza zmianę w wymagalności pól _P19A, P_19B, P_19C, dotyczących dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT lub na podstawie innych przepisów;

 • dodanie w polu DaneFaKorygowanej elementów dotyczących faktur pierwotnych wystawionych poza KSeF.

Poza tymi zmianami struktura logiczna FA(2) zawiera szereg zmian kosmetycznych, m.in. dodanie pola NrWiersza w elemencie dodatkowy opis, czy zmiana opisu pola Stopka i Informacje.

W celu weryfikacji wszystkich zmian wprowadzonych nową strukturą logiczną FA(2), odsyłamy Państwa do dokumentu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów na stronie www.podatki.gov.plWprowadzone zmiany w FA(2) przekazanej 1 grudnia 2022 r. do konsultacji podatkowych w porównaniu do FA(1)”.

Barbara Białas, adwokat w Enodo Advisors, specjalizuje się w podatku od towarów i usług oraz w postępowaniach podatkowych.

Sprawdź, jak możemy pomóc

Przejdź do kontaktu