Kontakt
1 grudnia 2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Obowiązki wynikające z ustawy, w tym również sankcje, mają nie dotyczyć m.in. podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub tzw. fixed establishment w Polsce.

Zgodnie z zapisami Projektu, zostały przewidziane sankcje z tytułu:

  • niewystawiania faktury przy użyciu KSeF,
  • niewystawienia faktury w specjalnym trybie awaryjnym przewidzianym dla sytuacji awarii KSeF
  • nieterminowego wystawianie faktury przy użyciu KSeF.

Wysokość kar pieniężnych została uzależniona od kwot wykazanych na fakturze. Jednak wprowadzono w tym zakresie limity maksymalne:

  • do 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze; lub
  • do 18,7% kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze – w przypadku faktury bez wykazanego podatku.

Przewidziano również limity minimalne: kara pieniężna ma wynieść nie mniej niż 1000 zł w przypadkach wymienionych w pkt 1-2 powyżej oraz nie mniej niż 500 zł – w przypadku, o którym mowa w pkt 3 powyżej. Na ten moment nie do końca wiadomo, czy limit minimalny będzie kalkulowany w odniesieniu do jednej pojedynczej faktury, czy na całości zakwestionowanego przez organ podatkowy pakietu faktur.

Ww. kary pieniężne będą nakładane na podatnika przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w drodze decyzji. Nie stanowią więc sankcji nakładanych na indywidualne osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe spółki (jak np. grzywny z kodeksu karno-skarbowego). Niemniej jednak biorąc pod uwagę ich wysokość, konsekwencje finansowe mogą być dla podatników niezwykle dotkliwe. 

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, że ww. sankcje będą wymierzane również w odniesieniu do faktur bez wykazanej kwoty podatku. Chodzi tu w szczególności o faktury dokumentujące transakcje transgraniczne, jak WDT czy eksport towarów (z wyjątkiem dot. niektórych procedur szczególnych). Z kuluarowych wstępnych doniesień wynikało bowiem, że KSeF będzie dotyczył tylko transakcji krajowych. Finalnie jednak w projekcie pozostał obowiązek wystawiania w ramach KSeF faktur na rzecz podmiotów zagranicznych, przewidziano jedynie możliwość udostępnienia tego typu nabywcom w inny uzgodniony sposób niż wysyłka bezpośrednio z KSeF.

Projekt zakłada termin wejścia przepisów w zakresie KSeF z dniem 1 stycznia 2024 r., z wyjątkiem przepisu dotyczącego ww. sankcji, który ma zacząć obowiązywać z półrocznym przesunięciem, tj. od 1 lipca 2024 r. Nie ma pewności co finalnego brzmienia przepisów, również w odniesieniu do terminu wejścia ich w życie, choć termin ten (z uwagi choćby na dość długi, bo dwuletni okres testowy w ramach fakultatywnego KSeF) jest bardzo prawdopodobny. 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się dla Państwa przydatne.

Zapraszamy do lektury kolejnych publikacji na temat KSeF:

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu jeśli chodzi o zaplanowanie odpowiednich działań niezbędnych do przygotowania się i wdrożenia obowiązków wynikających z KSeF.

Małgorzata Łodzińska-Tchórznicka, Associate w ENODO.

Sprawdź, jak możemy pomóc

Przejdź do kontaktu