Kontakt
9 stycznia 2024

KSeF a faktura wystawiona w walucie obcej

Możliwość wystawiania faktur w walucie obcej nie zostanie wyeliminowana po wejściu w życie obowiązkowego KSeF. Nowe przepisy wpłyną jednak na aspekty podatkowe związane z szeroko rozumianym procesem fakturowania. W kontekście stosowania walut obcych na fakturach chodzi w szczególności o sposób przeliczania tych walut na złotówki.

Zasada ogólna przeliczania walut obcych na fakturze nie ulegnie zmianie. Nadal punktem wyjścia będzie moment powstania obowiązku podatkowego. Przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Alternatywnie podatnik może wybrać kurs przeliczeniowy opublikowany przez Europejski Bank Centralny w przeddzień obowiązku podatkowego.

Wpływ KSeF na faktury w walutach obcych

Z uwagi na to, że istotą przepisów o obligatoryjnym KSeF jest zmiana sposobu fakturowania, wprowadzenie lub modyfikacja przepisów VAT w zakresie przeliczania walut obcych w tym pakiecie zmian ogranicza się wyłącznie do przypadków, w których faktura jest istotna przy przeliczaniu. Chodzi o  sytuacje, gdy faktura jest wystawiana przed powstaniem obowiązku podatkowego lub obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (np. z tytułu usług telekomunikacyjnych, dzierżawy, najmu czy sprzedaży energii elektrycznej).

W ww. przypadkach mógłby się pojawić problem praktyczny związany z ustaleniem dnia właściwego przeliczenia waluty (w sytuacji, gdyby ustawodawca nie dokonał dostosowania w tym zakresie). Zgodnie bowiem z przepisami KSeF, za datę wystawienia faktury uznaje się dzień przesłania jej do KSeF. Gdyby podatnik uwzględnił kurs przeliczeniowy właściwy na przeddzień fizycznego wystawienia faktury, a faktura przeszłaby przez system i została uznana za przesłaną do KSeF dopiero następnego dnia, to zastosowany kurs byłby nieprawidłowy.

Co się zmieni?

W konsekwencji zdecydowano się doprecyzować zasady przeliczenia walut obcych, uwzględniając specyfikę funkcjonowania KSeF. W przypadku transakcji, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, podatnik będzie mógł zastosować kurs właściwy na przeddzień daty wystawienia faktury wskazanej w określonym polu schemy KSeF. Taki mechanizm znajdzie zastosowanie jedynie pod warunkiem, że faktura zostanie przesłana do KSeF nie później niż następnego dnia po dacie wskazanej przez podatnika jako dzień wystawienia faktury. Natomiast w sytuacji, gdyby faktura została wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego w VAT, przepisy przewidują konstrukcję dwóch rozwiązań. Zasadniczo stosuje się kurs właściwy na przeddzień formalnego wystawienia faktury. Niemniej, podatnik może fakultatywnie zdecydować o skorzystaniu z kursu na przeddzień daty wskazanej na fakturze jako dzień wystawienia faktury, o ile prześle fakturę do KSeF następnego dnia (względem dnia wystawienia faktury widniejącego w odpowiednim polu schemy). Rozwiązanie to jest zbliżone do przewidzianego dla transakcji, w których wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego, niemniej w tym przypadku jest przewidziane jako opcja fakultatywna względem ogólnej zasady.

Planowane zmiany ograniczą nieprawidłowości przy stosowaniu kursów na fakturach

Omówione wyżej rozwiązanie polegające na możliwości zastosowania kursu liczonego od daty wskazanej na fakturze jako dzień wystawienia faktury, a nie od daty faktycznego wystawienia,  należy ocenić pozytywnie. Powinno wpłynąć na zmniejszenie ilości nieprawidłowo zastosowanych kursów walutowych na fakturach (po wejściu w życie obligatoryjnego KSeF), a w efekcie zniwelować skalę wystawianych faktur korygujących. Finalnie jednak spodziewamy się, że ilość faktur korygujących ulegnie zwiększeniu od 1 lipca 2024 r. z uwagi na inne zmiany wynikające z KSeF, np. wyeliminowanie not korygujących czy też ograniczenie praktycznego zastosowania instytucji akceptacji faktury przez nabywcę.

Małgorzata Łodzińska-Tchórznicka, Senior Associate w ENODO
Konrad Maciejewski, Senior Analyst w ENODO

Sprawdź, jak możemy pomóc

Przejdź do kontaktu