Kontakt
6 lipca 2023

Projekt KSeF nabiera tempa

Coraz bliżej do uchwalenia rewolucyjnych zmian w zakresie fakturowania. Prace nad obowiązkowym Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) toczą się już w Senacie. Zgodnie z harmonogramem obrad senackiej Komisji Budżetów Finansów Publicznych, we wtorek 11 lipca 2023 r. Komisja będzie procedować ustawę o obligatoryjnym KSeF przyjętą przez Sejm. Ustawa trafi następnie na posiedzenie Senatu, które, zgodnie z planem, odbędzie się w dniach 12-13 lipca br.

Zanim jednak do tego dojdzie, podsumujmy zmiany wprowadzone do przepisów od momentu naszej ostatniej publikacji na ten temat. Warto na wstępie zaznaczyć, że w tym czasie generalny kształt reformy nie uległ znacznej modyfikacji.

Wśród najważniejszych zmian można wymienić:

  • przeniesiono z ustawy Prawo przedsiębiorców do Ustawy o VAT projektowane przepisy dotyczące obowiązku podawania numeru identyfikującego faktury w KSeF (identyfikatora zbiorczego przy wysyłce paczki faktur) w przypadku płatności między dwoma podatnikami VAT czynnymi za faktury ustrukturyzowane (obowiązek ten dotyczy co do zasady również faktur wystawionych w trybach offline innych niż awaria). Ten obowiązek będzie dotyczyć płatności dokonanych od 01.01.2025 r.;
  • doprecyzowano niuanse związane ze stosowaniem tzw. trybów offline, np. gdy wystąpi awaria KSeF lub inna niedostępność systemu (m. in. wskazano, że w przypadku wystąpienia innej niedostępności niż awaria KSeF – nie z winy podatnika – faktury przesyła się do KSeF nie później niż następnego dnia roboczego po dniu zakończenia tej niedostępności, a nie po dniu ich wystawienia);
  • przewidziano obowiązek zapewnienia nabywcom, którzy nie są podatnikami VAT czynnymi, dostępu do faktury ustrukturyzowanej w określony przez przepisy sposób, o ile nabywca nie zwolni z tego obowiązku podatnika;
  • wprowadzono regulacje dot. postępowania w przypadku zaginięcia/zniszczenia faktury elektronicznej, papierowej, ustrukturyzowanej (lub faktury wystawionej w trakcie awarii albo niedostępności KSeF) udostępnianej w sposób inny niż przy użyciu KSeF;
  • nieznacznie został poszerzony krąg organów państwowych, którym będą udostępniane dane zgromadzone w KSeF;
  • zaproponowano zmiany dostosowujące w Ustawie o rachunkowości dot. przechowywania niektórych dokumentów księgowych, uwzględniając ich przechowywanie w KSeF.

W przyszłym tygodniu dowiemy się, czy jakieś zmiany zaproponuje jeszcze Senat. Największą ciekawość na pewno budzi kwestia ulgi podatkowej, która miałaby zrekompensować koszty wdrożenia KSeF.

W trakcie prac nad ustawą w Sejmie wniesiono poprawkę, zgodnie z którą wydatki poniesione na wdrożenie KSeF mogłoby być traktowane jak wydatki na działalność badawczo-rozwojową, co pozwoliłoby na dodatkowe ich odliczenie od podstawy opodatkowania, poza rozliczeniem w kosztach uzyskania przychodów. Ostatecznie ta poprawka nie została przyjęta.

O wprowadzenie takiej ulgi zaapelowała jednak w imieniu przedsiębiorców Konfederacja Lewiatan w piśmie skierowanym do senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Struktura FA(2)

Niezależnie od procedowania projektu, Ministerstwie Finansów trwają prace mające na celu  zabezpieczenie technicznych aspektów wdrożenia KSeF. 29 czerwca 2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP opublikowany został zaktualizowany wzór struktury logicznej FA(2).

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Ministerstwo Finansów w lipcu 2023 r., udostępnione zostanie środowisko testowe dostosowane do tej struktury logicznej wraz z dokumentacją, a 1 września 2023 r. udostępnione będzie środowisko produkcyjne.

Od lipca do sierpnia 2023 r. na środowisku testowym będą obwiązywały równocześnie obie wersje struktury – obecnie obowiązująca struktura FA(1) oraz nowa struktura FA(2).

Wojciech Dąbroś, Associate w Enodo Advisors, doradca podatkowy, specjalizuje się w podatku od towarów i usług.

Sprawdź, jak możemy pomóc

Przejdź do kontaktu