Kontakt
21 grudnia 2023

Zgłosiliśmy swoje uwagi w konsultacjach publicznych rozporządzeń KSeF

Już za pół roku wejdzie w życie obowiązek wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. W związku z tym Ministerstwo Finansów przyspieszyło swoje działania legislacyjne i z końcem listopada opublikowało dwa nowe projekty aktów wykonawczych  w tej sprawie: rozporządzenie techniczne KSeF oraz nowelizację rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur.

Wraz z publikacją projektów resort finansów poinformował o rozpoczęciu konsultacji publicznych, które zakończyły się 18 grudnia 2023 r. Wzięliśmy w nich udział, przygotowując opinie ENODO dotyczące wspomnianych projektów rozporządzeń. Wcześniej przeanalizowaliśmy nowe regulacje oraz zmiany zaproponowane przez MF i w efekcie zidentyfikowaliśmy te, które powodują nieścisłości i niespójności oraz budzą wątpliwości praktyczne.

Nasze uwagi dotyczyły m.in.:

  • w przypadku projektu rozporządzenia Ministra Finansów z 23 listopada 2023 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur:
  • konieczności uwzględnienia w projekcie możliwości wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika przez osoby trzecie przez niego upoważnione, zgodnie z art. 106d ust. 2 ustawy o VAT,
  • doprecyzowania przepisów dotyczących danych wymaganych przy nadaniu, zmianie lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF przy wystawianiu faktur przez nabywcę nieposiadającego NIP w ramach tzw. instytucji  samofakturowania,
  • doprecyzowania regulacji w zakresie uprawnień do faktur wystawionych w trybach offline,
  • uzupełnienia regulacji w zakresie norm czasowych obowiązywania uprawnień do korzystania z KSeF nadawanych za pośrednictwem zawiadomienia ZAW-FA,
  • w przypadku projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur:
  • doprecyzowania regulacji w zakresie obowiązku wskazywania numeru NIP podatnika i nabywcy na fakturach wstawianych przy użyciu KSeF przed podmioty zwolnione z VAT, 
  • doprecyzowania terminu wejścia w życie obowiązku wskazywania numeru NIP podatnika i nabywcy na fakturach ustrukturyzowanych przez podmioty wykonujące czynności mieszane.

Uważamy, że istotna część zgłaszanych przez nas zastrzeżeń może zostać wyjaśniona poprzez dokonanie odpowiednich modyfikacji w drodze zmian legislacyjnych.

Małgorzata Łodzińska-Tchórznicka, Senior Associate w Enodo Advisors.

Urszula Mazurek, Senior Associate w Enodo Advisors.

Sprawdź, jak możemy pomóc

Przejdź do kontaktu